Formelle rammer 

I henhold til folkeskolelovens § 49 er det ikke tilladt at opkræve forældrebetaling til

undervisning eller obligatoriske aktiviteter i forbindelse hermed.

Der opkræves heller ikke forældrebetaling til forplejning under ekskursioner og lejrskoler.

 

Formål

Alle skal kunne deltage i undervisningsrelaterede aktiviteter, som lejrskole og ture ud af huse. Økonomi må ikke være årsag til, at nogle elever ikke kan deltage.

 

Klassekasse

Klassekassen administreres udelukkende af forældre. Det vil være frivilligt for det enkelte barn/ barnets forældre at deltage heri.

Skolebestyrelsen anbefaler, at indbetalingen til klassekassen sker via forældrearrangementer gennem eksempelvis kagesalg.

Det anbefales, at pengene primært bruges til arrangementer for elever og forældre.

 

Udgifter

Der vil være udgifter til at kunne møde undervisningsparat eks.  penalhus m/indhold og høretelefoner.

Derudover kan der være mindre udgifter til eks. kalendergaver eller en kage til et arrangement.

 

Sponsorater

Skolen modtager gerne sponsorater. Det er dog en betingelse, at det tilgodeser en hel klasse eller en hel årgang.

Ledelsen kan takke nej til et sponsorat, hvis det ikke vurderes at have værdi for eleverne i en given situation.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af folkeskoleloven og kommunens mål og rammer.

Folkeskolelovens § 1 beskriver samarbejdet mellem skole og hjem:

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”

 

Formål

 • At samarbejdet mellem skole og hjem bygger på gensidig tillid
 • At skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.
 • At styrke forældrenes opbakningen til skolen og fællesskabet i barnets klasse.

 

Mål

 • Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.
 • Alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring.
 • Der er en opmærksomhed mod, at de sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen, og er med til at fremme fællesskaberne i klassen

 

Forventninger til forældrene

 • Alle forældre støtter deres barns læring i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.
 • Skolen forventer, at forældrene sørger for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen. At barnet møder udhvilet, forberedt til undervisningen, har mad med og i øvrigt husker gymnastiktøj, penalhus mm.
 • Forældrene bakker op om skolens tiltag, og omtaler det på en ordentlig måde. Som forældre signalerer man, at skolen er vigtig, og at skolens regler skal overholdes
 • At man som forældre bakker op om arrangementer på skolen. Det forventes, at forældrene møder på til den obligatoriske skole/hjem samtale og til forældremøder
 • Har fokus på samarbejdets elementer

 

Forventninger til skolen

 • Skolen skal arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse i barnets skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.
 • Skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring i skolen.
 • Skolen skal arbejde for, at en gruppe af forældre i hver klasse påtager sig rollen som kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd, e.l.). Disse skal inddrages i planlægning og gennemførelse af forældremøder samt tage initiativ til sociale arrangementer i klassen.
 • Har fokus på samarbejdets elementer

 

Samarbejdets elementer

 • Kommunikation omkring elevens trivsel og læring
 • Skole/hjemsamtaler
 • Forældremøder
 • Skolebestyrelsens årsmøde

Formål

Grundlaget for klassedannelsen er at skabe læring og trivsel. Klassedannelsen skal medvirke til at skabe velfungerende, ligeværdige klasser, som vurderes at kunne fungere både fagligt og socialt – for den enkelte elev og hele klassen.

 

Klassedannelse for 0. klasse                                                                                                                          

Klassedannelse sker i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i 0. klasse.

Klasserne dannes ud fra følgende præmisser                                                                                                                                                                                                                

 • Pædagogiske hensyn såsom børnene faglige og sociale forhold, ressourcer og særlige behov. 
 • Skabe homogene klasser ift. køn og klassestørrelser.
 • Særlige individuelle hensyn, som skolen er orienteret om fra børnehaver, forældre og evt. PPR                                 
 • Klasserne er dannet ved skoleårets start

 

0.klasser dannes i april/maj, og sendes ud til forældrene inden sommerferien.

                     

Klassedannelse for 7. årgang

Begrundelse for at skabe nye klasser på 7. årgang er sikre, at der fortsat er velfungerende og ligeværdige klasser, samt at styrke den individuelle elevs evne til at indgå i nye fællesskaber.

Klassedannelse sker i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på 6. og 7. årgang (afgivende og modtagende pædagogiske medarbejdere ).                                                                                                         

Klasserne dannes ud fra følgende præmisser                                                                                                                                

 • Pædagogiske hensyn såsom elevernes faglige og sociale forhold, ressourcer og særlige behov.
 • Skabe homogene klasser ift. køn og klassestørrelser.
 • Særlige individuelle hensyn, som skolen er bekendt med                                          

 

Procedure                                                                                                                

Princippet for ny klassedannelse i 7. klasse skal som minimum revideres, når der er evalueret på afgangsklassen 2021 (som er de første som bliver klassedelt).

I april og maj dannes de nye 7. klasser i et samarbejde mellem afgivende og nye pædagogiske medarbejdere. Ledelsen godkender de nye klasser.

Senest 1. juni meldes de nye klasser ud til elever og forældre.

 

Forældresamarbejdet i forbindelse med de nye 7.klasser

Et tæt forældresamarbejde omkring de nye klasser er vigtigt i processen for at skabe trygge rammer for eleverne

Der indkaldes til forældremøde i juni måned på 6. årgang, hvor de nye klasser er på plads. Her informeres om hvilke tiltag der gøres i forbindelse med opstart i de nye klasser, så de nye klasser rystes sammen på bedste vis. Der vælges nye forældreråd og forventningsafstemmes med forældrene om processen.

Til forældremødet i starten af 7. klasse deltager ledelsen, så evt spørgsmål kan besvares

Der orienteres derudover om klassedannelse på 7. årgang på første forældremøde i 5. klasse.

Formelle rammer

 

I henhold til folkeskoleloven § 16, kan dele af undervisningen organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning.

Skolerejser med overnatning kan anvendes som et alternativ til den almindelige undervisning.

Det er obligatorisk at deltage i lejrskolen

Der opkræves ikke forældrebetaling til forplejning og aktiviteter under ekskursioner og lejrskoler.

Lejrskoler  afholdes principielt fælles for en årgang.

Lejrskole i specialklasserne tilrettelægges i henhold til indholds- og aktivitetsplan for specialklasserne. Lejrskolen er her placeret i 8.kl.

 

Formål

Der afholdes lejrskole på 5. og 8. årgang

Lejrskoler er forlagt undervisning med overnatning og skal have et socialt indhold, der fordrer sammenhold, dannelse og ansvar hos eleverne

8.årgangs lejrskole skal endvidere have et fagligt formål og indhold i sammenhæng med skoleårets øvrige aktiviteter.

 

Forberedelse

5.årgang sælger kage til skolefesten, og er på den måde med til at tjene penge til lejrskolen

7.årgang arbejder på skift i kantinen

Begge dele er for at hjælpe med indtjeningen til deres lejrskole